Αρχική σελίδα
      

Βιβλιογραφία

Κύρια βιβλία

  Παπαδόπουλου, Ε., Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Συστήματα, Εκδ. Φούντα, Αθήνα, 2011.
  Nilsson & Riede, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Εκδ. Φούντα, Αθήνα, 2011.


'Αλλη βιβλιογραφία

  Dorf, R. and Svoboda, J., Introduction to Electric Circuits, 6th ed., John Wiley & Sons, New York, NY, 2003.
  Dorf, R.C., ed., The Electrical Engineering Handbook, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, FL, 1997.
  Irwin, D., Basic Engineering Circuit Analysis, 8th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2004.
  Johnson, D. E., Johnson, J. R., Hilburn, J. L., & Scott, P. D., Electric Circuit Analysis, 3η έκδ., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1997.
  Nachtigal, Chester, ed. Instrumentation and Control, Wiley, New York, NY, 1990.
  Nilsson, J. και Riedel, S., Electric Circuits, 7th ed., Addison Wesley, Reading, Massachusetts, 2004.
  Κανελλόπουλου, Ι.Δ., Βαζούρα, Χ.Ν., και Λιβιεράτου, Σ.Ν., Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Παπασωτηρίου, Αθήνα, 1995.
  Purcell, E., Electricity and Magnetism, Berkeley Physics Course, Vol. 2, McGraw Hill, New York, NY, 1965.
  Πρωτονοτάριου, Ε., Ν., Μαθήματα Ειδικής Ηλεκτροτεχνίας, ΕΜΠ, Αθήνα 1977.
  Rowell, D. and Wormley, D.N., System Dynamics, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1997.
  Witte, R.A., Electronic Test Instruments, Analog and Digital Measurements, 2nd ed., Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, 2002.

 

 

        
Διαχειριστής