Αρχική σελίδα
      

Βιβλιογραφία

Κύρια βιβλία

  Ogata K. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Εκδ. Φούντα, 2013.
  Nise, Norman S., Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Εκδ. Φούντα, 2016.


'Αλλη βιβλιογραφία

  Dorf R.C., Bishop R.H., Modern Control Systems, (12th ed.), Pearson, 2010.
  Nise N.S., Control System Engineering (7th ed.), John Wiley & Sons, 2015.
  Golnaraghi, F., Kuo, B., Automatic Control Systems (9th ed.), Wiley, 2010.
  Franklin, G, Powell, J.D., Emami-Naeini, A., Feedback Control of Dynamic Systems (7th ed.), Pearson, 2014.
  Rowell, D. and Wormley, D.N., System Dynamics, Prentice Hall, 1997.
  Ogata K., System Dynamics (5th Ed), Prentice Hall, 2009.
  Karnopp, D.C., Margolis D.L. and Rosenberg, R.C., System Dynamics: Modeling, Simulation, and Control of Mechatronic Systems, (5th Ed), Wiley, 2012.

 

 

        
Διαχειριστής