Αρχική σελίδα
      

Βιβλιογραφία

Μπορείτε να συμβουλευθείτε τα εξής βιβλία

  Bolton, W., Mechatronics, Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering, 2nd ed., Longman, Essex, England, 1999.
  Busch-Vishniac, I.J., Electromechanical Sensors and Actuators, Springer Verlag, New York, NY, 1999.
  Chai, H.D., Electromechanical Motion Devices, Prentice Hall, New Jersey, 1998.
  Fraser, C. and Milne, J., Electromechanical Engineering, IEEE Press & McGraw Hill, New York, NY, 1994.
  Karnopp, D., Margolis, D.L., Rosenberg, R.C., System Dynamics: Modeling and Simulation of Mechatronic Systems, 3rd edition Wiley-Interscience, 2000.
  Hurricks, P.L., Electromechanical Product Design, Longman, Essex, England, 1994.
  Slocum, A., Precision Machine Design, Prentice Hall, New Jersey, 1992.
  Tomkison, D. and Horne, J., Mechatronics Engineering, McGraw Hill, New York, NY, 1996.
  Alciatore, D.G. and Histand, M.B., Mechatronics, McGraw-Hill, New York, NY, 2003.


Bιβλία σχετικά με ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά και ηλεκτρομηχανικά συστήματα

  Campbell, P., Magnet Materials and Their Application, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1994.
  Chapman, S., Electric Machinery Fundamentals, 3η έκδοση, McGraw Hill, New York, NY, 1998.
  Dorf, R. and Svoboda, J., Introduction to Electric Circuits, John Wiley & Sons, New York, NY, 1996.
  Dorf, R.C., ed., The Electrical Engineering Handbook, CRC Press, Boca Raton, FL, 1993.
  Fink, D. G. and Beaty, H. W., Standard Handbook for Electrical Engineers, 13η έκδοση, McGraw Hill, New York, NY, 1993.
  Fitzerald, A.E., Kingsley, Jr., C. λαι Umans, S. D., Electric Machinery, 5η έκδοση, McGraw Hill, New York, NY, 1990.
  Gottlieb, I. M., Electric Motors and Control Techniques, 2η έκδοση, Tab Books & McGraw Hill, New York, NY, 1994.
  Horowitz, P. and Hill, W., The Art of Electronics, 2η έκδοση, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1989.
  Kenjo, T., Electric Motors and their Controls, Oxford University Press, Oxford, UK, 1993.
  Leonhard, W., Control of Electrical Drives, 2η έκδοση, Springer Verlag, Berlin, Germany, 1997.
  Moskowitz, L. R., Permanent Magnet Design and Application Handbook, Krieger Publishing Company, Malabar, Florida, 2η έκδοση1995.
  Nachtigal, Chester, ed., Instrumentation and Control, Wiley, New York, NY, 1990.
  Rowell, D. και Wormley, D.N., System Dynamics, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1997.
  Valentine, R., Motor Control Electronics Handbook, McGraw Hill, New York, NY, 1998.
  Wildi, T., Electrical Machines, Drives, and Power Systems, 3η έκδοση, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1997.

 

 

        
Διαχειριστής